The Haikulator v1.03 home

Your random haiku: (#)

27 January 2001
Ashley Frieze